Nhà báo Mỹ đi siêu thị Venezuela: Không kệ hàng nào trống...

Nhà báo Mỹ đi siêu thị Venezuela: Không kệ hàng nào trống...  

Sự Kiện