Ông Putin phá mưu hiểm của Mỹ-EU chỉ bằng một sắc lệnh

Ông Putin phá mưu hiểm của Mỹ-EU chỉ bằng một sắc lệnh  

Sự Kiện