Mỹ vội vàng đưa USS Michael Monsoor vào trang bị

Mỹ vội vàng đưa USS Michael Monsoor vào trang bị image icon 


Sự Kiện