Giao dịch ngầm tại New City Phối Nối cho thấy điều gì?

Giao dịch ngầm tại New City Phối Nối cho thấy điều gì?


Sự Kiện