Sao không xử lý người hôi của?

Sao không xử lý người hôi của? image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện