Đề xuất sân golf trong vùng thoát lũ: Không ai làm vậy!

Đề xuất sân golf trong vùng thoát lũ: Không ai làm vậy!

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện