Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại bị bãi nhiệm sau 1 ngày?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại bị bãi nhiệm sau 1 ngày?


Sự Kiện