Hải sản 'tắm' hóa chất: Bỏ 100.000 đồng ngâm cả tấn

Hải sản 'tắm' hóa chất: Bỏ 100.000 đồng ngâm cả tấn


Sự Kiện