13.500 ha đất hỗn hợp TP.HCM vẫn chờ được xây nhà

13.500 ha đất hỗn hợp TP.HCM vẫn chờ được xây nhà


Sự Kiện