S-300 đến Syria, chiến đấu cơ Israel nằm đất tròn một tháng

S-300 đến Syria, chiến đấu cơ Israel nằm đất tròn một tháng


Sự Kiện