Người Mỹ đến Venezuela: Điều gì đang bị bịa đặt?

Người Mỹ đến Venezuela: Điều gì đang bị bịa đặt?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện